Ind disable

Saturday, June 07, 2014

2004 ലെ ഒരു പടം..ഇന്നേക്ക് പത്ത് വര്‍ഷം മുന്‍പ് പാലക്കാട്

“വേദനിക്കിലും വേദനിപ്പിക്കിലും
വേണമീ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൂഴിയില്‍“
....ഒ.എന്‍.വി.......

Tuesday, January 21, 2014

സോളാറും..കേരളാ പി.എസ്.സിയും തമ്മിലെന്ത് ബന്ധം?

സോളാറും..പി.എസ്.സിയും തമ്മിലെന്ത് ബന്ധം
...................................................................
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച പരീക്ഷകളില്‍ ഒന്നായി വേണമെങ്കില്‍ പി.എസ്.സി നടത്തുന്ന എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയെയും കണക്കാക്കാം.അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒരു ശരാശരിക്കാരാന് ഒരിക്കലും ഉത്തരമെഴുതാന്‍ കഴിയില്ല. നൊവലുകളിലെ കഥാപത്രത്തിന്റെ പേരും.ഡയലോഗും,തുടക്കവും ഒടുക്കവും, എം.എസ്.സി മാത്സ് കാരന്‍ തലപുകയ്ക്കേണ്ട കണക്കുകള്‍. ഇംഗ്ലീഷ് എം.എ ക്കാര്‍ പോലും ഉത്തരം എഴുതാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇംഗ്ലീ‍ഷ് വാക്കുകകള്‍. ലോകത്തെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിറ്റെ യും പേര് തലസ്ഥാം.ലോകത്തെ എല്ലാ ദിനങ്ങള്‍, ലോക ചരിത്രം, ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രം, പിന്നെ അവാര്‍ഡുകള്‍...ഇതൊന്നും കൂടാതെ..സയന്‍സ്,ജൊഗ്രഫി...പൊളിറ്റിക്കല്‍,ഇക്കണൊമിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍...തീരുന്നില്ല് ആനുകാലികം..ഇത്തരത്തില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഒന്നും നേരിട്ടല്ല..അതും വളച്ചു കെട്ടി ചോദിച്ച് അറിയാവുന്നവരെ കൂടി തെറ്റിക്കും..ഉദാ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യം കുറഞ്ഞ കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭ പിരിച്ച് വിട്ട പ്രസിഡന്റ് ആര്.? അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആനുകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം..കാരണം പതിവായി പത്രം വായിക്കുന്നവര്‍ക്കും,വാര്‍ത്തകേള്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും എഴുതാന്‍ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ ഇതാ ഒരു ചോദ്യം...സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്..അതിന്റെ മുന്‍പിലുള്ള ചോദ്യം 2013 ലെ വൈദ്യ ശാസ്ത്ര നോബലിനര്‍ഹനായതാര് എന്നാണ്..അപ്പോള്‍ ഈ ചോദ്യം ഇട്ടയാളുടെ മനസ്സില്‍ സോളാ‍റും,സരിത എസ്. നായരും ആയിരുന്നിരിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ?

Wednesday, July 03, 2013

Bakarwals of Kashmir


Gujjars and Bakarwals is the third largest community in the Indian state of the Jammu and Kashmir. They keep moving all round the year from one pasture to another. Their seasonal movement is purely seasonal in characterdepending on the availability of the pasture lands.

                     The Bakarwals who are nomadic shepherds of high slopes and streams of upper Himalayan mountains.  Gujjars and akarwals, which are the migratory population,who still follow their ancient traditions and travel in search of green pastures around the Himalayas. Bakarwals are nomadic shepherds who roam around Himalayan states, especially Jammu and Kashmir, in search of pastures for their livestock. The Bakarwals travel with their livestock and pack animals to lush meadows at high altitudes for grazing during summer.Bakarwal tribespeople live in tents or temporary mud huts. Salted tea, maize bread and fruit are some of the most common food items for this nomadic tribe.


Tribal Research and Cultural Foundation, a National Organization wor king on Gujjars and Bakarwals, 37 percent of the community members have already left the seasonal movement practice and start settling in the safer areas. Long-term displacement also causes loss of traditional occupation, changes in socio- cultural life pat terns, disintegration of families and community structures of the whole tribe.Their economy and culture is highly effected by unrest in the region. So in this paper an attempt is made to know the level of impact of
conflict on their livelihoods.


Tuesday, April 09, 2013

Mahua

Interesting beverages among the tribals of Madhya Pradesh. ...................................................................................... Mahua, a popular distilled beverages has a very important role in the socio-economic and cultural life of Gond tribes of Betul district. It is an obligatory item during celebrations and evening activities. Mahua beverages is not only popular drink of the Gonds tribes but is also considered to be pure and used as holy water or elixir by Gond also by women during various festivals and ceremonies.It was a tradition to offer this beverages to every Gond guest and relatives to the house by the hosters. Mahua tree abundantely found in forest area of Madhya Pradesh, the Botanical name of Mahua is Madhuca indica, which are belong to family. Sapotaceae The flowering of fruiting time of Mahua plant respectively March to April. Preparation method

Tuesday, April 02, 2013

നിശാശലഭങ്ങളുടെ ലോകം

\ വീട്ടില്‍ വന്ന ഒരു നിശാശലഭം!!(Photo from Adimali, Idukki) The Moon Moth (അമ്പിളി നിശാ ശലഭം) has a very soft colouration of very pale green forewings with white at the base. It has four spots on its wings, perhaps to confuse predators who would love to take the large insect as their meal.“Despite the bigger size, Moon Moths also have an interesting life cycle. The Mature Moon Moths only live for about a week.The Luna moth is considered rare. The Moon Moth belongs to the family Saturnidae which has both the largest moth in the world as well as the largest moth in India. Moths can be commonly seen in our gardens too, though often misidentified as butterflies. Moths usually have a thick and fuzzy body compared to the thin smooth body of butterflies. Moths hold their wings flat against their bodies when resting, but butterflies usually held their wings vertically. The ends of the antennae are thin or often feathery in moths while butterfly antenna ends with rounded clubs.If you walk across the grass in your garden you will see some small insects fly off and hide under grass blades or other leaves. They may possibly be micro moths.